لیلی _ مجنون  داستانی

بابا نئیسان ایله پریزادداستانی

سرخوش ایله محبوب  دایسانی

یادگار ایله گولاباتین  داستانی

اسد ایله سلطنت داستانی

 

 

 

 

 

بوردان ائندیر

1392/12/18