یوسف ایله زلیخا داستانی

شاهزاده جمشیدداستانی

بدیعی ملك داستانی

یارالی دیلغم داستانی

 

 

 

 

بوردان ائندیر

1392/12/18