خسته قاسم داستانی 

آشیق قریب ایله شاه صنم داستانی

 

 

 

 

 

بوردان ائندیر

1392/12/18