امیر ارسلان رومی داستانی

زال  ایله رودابه داستانی

آشیق آلی ایله اسمر خانیمین داستانی

 

 

 

 

بوردان ائندیر

1392/12/18