ائندیریم باغلانتیسنین اوستونده ،ساغ كیلیك ائدنن سونرا save target as  كیلیك ائدین.

 

(برروی لینك دانلود راست كلیك كنید سپس  save target   asرا كلیك كنید ومكان ذخیره را در رایانه خود مشخص كنید.)

1392/11/1